Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

Bax-SO houdt zich bezig met het verrichten van medische beoordelingen van wilsbekwaamheid t.b.v. aanvragen voor mentorschap, onderbewindstelling, ondercuratelestelling en beoordeling van wilsbekwaamheid voor aanverwante zaken.
Bax-SO is een eenmanszaak met als eigenaar M.F.P. Bax, die als specialist ouderengeneeskundige als zzp-er bovengenoemde zaken verricht. Bax-SO is ingeschreven bij de Kamer van koophandel onder het inschrijfnummer: 73877964.

Artikel 2. Definities
In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: De Voorwaarden) wordt verstaan onder:

2.1.
De cliënt: Iedere natuurlijke persoon die met Bax-SO in contact is getreden ten einde van de medische en/of raadgevende diensten van Bax-SO gebruik te maken. Indien de aanvrager de overeenkomst met Bax-SO aangaat, wordt deze als cliënt beschouwd, waar het gaat om rechten en plichten van de cliënt.

2.2.
De aanvrager: Iedere persoon of instantie die de cliënt verplicht stelt een medische keuring te ondergaan ten behoeve van het aanvragen van een mentorschap, onderbewindstelling, ondercuratelestelling of beoordeling van wilsbekwaamheid.

2.3.
Overeenkomst: Iedere overeenkomst die tussen Bax-SO en cliënt of aanvrager in het kader van het medische keuring tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst.

2.4.
Producten: Medische verklaringen t.b.v. aanvragen van mentorschap, onderbewindstelling, ondercuratelestelling en beoordeling van wilsbekwaamheid.

2.5.
Overmacht: In alle redelijkheid kan worden verlangd dat Bax-SO haar verplichtingen binnen de afspraken met cliënt of aanvrager jegens cliënt of aanvrager nakomt. Indien zich omstandigheden zouden voordoen waarbij ten gevolge van overmacht Bax-SO niet in staat is haar verplichtingen jegens cliënt geheel of gedeeltelijk na te komen kan, ongeacht of deze situatie ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was, op redelijke wijze geen nakoming van Bax-SO worden verlangd. Omstandigheden waaronder niet nakoming van verplichtingen kan plaatsvinden zijn: vertraging of vermissing van uitslagen c.q. informatie door derde partijen aan Bax-SO te verstrekken. Onvoorziene ziekte of uitval van de arts. Overheidsmaatregelen. Andere externe omstandigheden welke de operatie van Bax-SO kunnen belemmeren dan wel geheel blokkeren.

Artikel 3. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
3.1.
Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen tussen Bax-SO en cliënt.

3.2.
Deze voorwaarden prevaleren boven de eventueel aanwezige Algemene Voorwaarden van de cliënt. De Cliënt doet afstand van de toepasselijkheid van zijn of haar Algemene Voorwaarden.

Artikel 4. Medisch onderzoek en de totstandkoming van een Overeenkomst, annulering, te laat komen, betalingen, non acceptatie.
4.1.

Een overeenkomst met Bax-SO komt tot stand zodra de cliënt bij BAX-SO een aanvraag heeft ingediend om een afspraak te maken ten behoeve van het medisch diagnostisch onderzoek.

4.2.
De cliënt aanvaardt daarbij de Algemene Voorwaarden en betalingstermijnen welke door Bax-SO zijn gesteld.

4.3.
Afspraken voor het onderzoek kunnen tot 24 uur voor het feitelijke moment waarop het onderzoek  plaats zal vinden, worden geannuleerd. Niet geannuleerde afspraken worden berekend. Voor annuleringen binnen 24 uur voor het moment van het onderzoek geldt het volledige basis tarief, minus reistijd- en reiskosten, deze worden berekend en in mindering gebracht aan het standaard tarief. In bijzondere gevallen van niet voor discussie vatbare aangetoonde overmacht van de cliënt kan van deze regel worden afgeweken.

4.4.
De cliënt dient op tijd thuis aanwezig te zijn. Indien de cliënt niet thuis is en later dan een kwartier na aanvang van het geplande onderzoek thuiskomt wordt dit beschouwd als een annulering en is de volledige prijs van het onderzoek en reiskosten verschuldigd.

4.5.
Facturering van de medische keuring geschiedt door Bax-SO direct aan de aanvrager, tenzij anders vermeld in de aanvraag.

4.6.
Bax-SO heeft het recht om zijn moverende redenen cliënten te weigeren.

Artikel 5. Afwijkingen en Aanvullingen
5.1
Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door Bax-SO zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

Artikel 6. Uitslagtermijnen
6.1.
Bax-SO draagt ervoor zorg dat de medische verklaring zo spoedig mogelijk beschikbaar wordt gesteld aan de aanvrager.   

Artikel 7. Medisch Dossier, Privacy
7.1.
Bax-SO bewaart de anamnese- en onderzoeksgegevens van de cliënt in het zogeheten Medisch Dossier. Hierop zijn de algemeen geldende wettelijke bepalingen van toepassing. Inzage in het medisch dossier kan door de cliënt slechts worden verkregen door invulling van een formulier en na betaling van de verschuldigde administratiekosten. Bax-SO draagt zorg voor een zorgvuldige cliëntenadministratie. Hierbij vormen de wettelijke privacy regels uitgangspunt. Cliënt verklaart dat de door hem of haar opgegeven personalia juist zijn.

7.2.
De persoonsgegevens van de opdrachtgever en van de betrokkene voor wie de opdracht wordt gegeven zoals die vermeld worden op het opdrachtformulier, worden door Bax-SO verwerkt in de zin van de Wet op de Bescherming Persoonsgegevens.
Deze gegevens zijn nodig voor het kunnen uitvoeren van de overeenkomst.  Nadere informatie treft u aan op de pagina ‘Privacy Statement’.

Artikel 8. Verzuim/ontbinding 
8.1.
Indien de cliënt niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst mocht voortvloeien, is deze zonder verdere ingebrekestelling in verzuim en is Bax-SO gerechtigd: de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

8.2.
Ingeval van (aanvraag van) (voorlopige) surseance van betaling, (aanvraag van) faillissement van de cliënt en/of verzekeraar, zullen alle Overeenkomsten met de cliënt van rechtswege zijn ontbonden.

8.3.
Het bepaalde in de artikelen 8.a en 8.b doet niet af aan de overige rechten van Bax-SO op grond van de wet en de Overeenkomst.

8.4.
Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in de artikelen 8.1 en 8.2 zijn respectievelijk (i) alle vorderingen van Bax-SO op de cliënt uit hoofde van de betreffende Overeenkomst(en) en (ii) alle vorderingen van Bax-SO op de cliënt onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is Bax-SO gerechtigd de dienstverlening te staken.

Artikel 9. Aansprakelijkheid Bax-SO.

9.1
Indien Bax-SO aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

9.2
BAX-SO is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Bax-SO is uitgegaan van door cliënt of aanvrager verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

9.3
Indien Bax-SO aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Bax-SO beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de nota, althans tot dat gedeelte van de nota waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

9.4
De aansprakelijkheid van Bax-SO is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.

9.5
Bax-SO is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Bax-SO aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Bax-SO toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de cliënt  aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Bax-SO is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

9.6
De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Bax-SO. 

9.7.
Cliënten kunnen, indien zij over het functioneren van de behandelend arts vragen of klachten hebben, zich wenden tot de in betreffende kwestie bevoegde arbitraire instantie.

Artikel 10. Vrijwaring

10.1
De cliënt vrijwaart Bax-SO voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Bax-SO toerekenbaar is. Indien Bax-SO uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de cliënt gehouden Bax-SO zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de cliënt in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Bax-SO, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Bax-SO en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de cliënt.

Artikel 10. Tarieven

10.1.
De tarieven die op de website staan vermeld, zijn geldig. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, komen ten laste van cliënt en/of aanvrager: de kosten van het onderzoek, de kosten voor reistijd en autokosten. Daarbij de kosten van de wettelijk verplichte BTW.

Artikel 11. Betaling

11.1.
De cliënt zal de hem in rekening gebrachte bedragen, binnen de op de desbetreffende factuur vermelde termijn aan Bax-SO betalen. Alle betalingen zullen op de op de nota vermelde bankrekening worden gedaan. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

11.2.
Alle door Bax-SO in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. De cliënt is niet bevoegd tot verrekening. De cliënt heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Bax-SO op te schorten.

11.3.
Indien op enig moment bij Bax-SO gerede twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van de cliënt heeft Bax-SO het recht, alvorens (verder) te presteren van de cliënt te eisen dat vooruitbetaling plaatsvindt of dat de cliënt een deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van de bedragen die Bax-SO, al dan niet opeisbaar, op grond van de Overeenkomst van de cliënt heeft of zal hebben te vorderen, zulks ter beoordeling van Bax-SO.

11.4.
Met het enkele verstrijken van een betalingstermijn is de cliënt zonder nadere aankondiging in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van Bax-SO op de cliënt onmiddellijk opeisbaar. Bax-SO zal in principe een aanmaning versturen bij het verstrijken van de betalingstermijn indien cliënt niet heeft betaald.

11.5.
De Cliënt is zonder nadere ingebrekestelling over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn van de aanmaning zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd ter hoogte van de wettelijk rente vermeerderd met 2%.

11.6.
Indien de cliënt jegens Bax-SO in verzuim is, is hij verplicht Bax-SO de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door de cliënt te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van € 150.

11.7.
Indien Bax-SO, nadat de cliënt in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan de cliënt richt, doet dit niet af aan eerdere bepalingen in dit artikel.

Artikel 12. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

12.1.

Op alle geschillen met betrekking tot deze Voorwaarden, alsmede iedere Overeenkomst, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

12.2.
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg, evt. met een mediator, te beslechten.